22 November 2010

Algemeen Behandelingsadvies

Hoge Temperatuur Isolatiewol (HTIW) producten zijn enkel bestemd voor professioneel gebruik en mogen alleen op goed georganiseerde werkplekken gebruikt worden. De voorgeschreven of andere toepasbare blootstellingslimieten voor HTIW-vezels moeten nageleefd worden. Blootstelling dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Gelieve de locale en nationale wetgeving en de blootstellingslimieten na te gaan alvorens met HTIW te werken.

Werkgewoonten

Alle operatoren moeten geïnformeerd worden over de veiligheids- en gezondheidsaspecten met betrekking tot het gebruik van HTIW, inclusief training over veilige verwerking en correcte toepassing van controlemaatregelen. Training en informatie moeten vóór aanvang van de functie gegeven worden en wanneer nodig worden geactualiseerd.

Werkkledij

De operatoren moeten binnen hun werkgebied aangepaste kledij dragen. Werkkledij moet voorzien zijn van lange mouwen. Strakke omslagen of kragen moeten worden vermeden omdat deze als gevolg van wrijving met de huid irritatie kunnen veroorzaken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Geef uw werknemers wanneer nodig de aangewezen beschermingsmiddelen en leer uw operatoren om deze correct te dragen en te gebruiken.

Werkorganisatie

Als uitstoot van vezels niet voorkomen kan worden, minimaliseer dan de blootstelling hieraan. Gebruik processen, procedures en producten waarmee uw werknemers zo min mogelijk met de vezels in aanmerking komen.

Technische Maatregelen

Verwerking mag alleen worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden. Om verspreiding van vezels te voorkomen zijn stofafzuiging en ventilatie van essentieel belang.

Orde en netheid

Goede hygiënemaatregelen moeten ingevoerd worden. De planning van het orde en netheid programma is essentieel om de systematische schoonmaak goed te laten verlopen. Hierdoor blijft de werkomgeving proper en opgeruimd. Bij de schoonmaak moet gebruik gemaakt worden van een stofzuiger of eventueel een natte dweil. Vermijd het gebruik van een bezem. Perslucht mag in geen geval gebruikt worden.

Afvalverwerking

Verwerk, verzamel en gooi afval met zorg weg. Vast vuilnis en afval moeten voorzichtig in geschikte ondoorlatende containers of sterke zakken worden gedaan. Deze moeten vervolgens afgesloten en duidelijk van een etiket voorzien worden. Op dit etiket dient de productnaam en een eventuele waarschuwingstekst te staan. Afval moet vervolgens regelmatig worden weggegooid.